Sobota 10 grudnia 2022 - Danieli, Bohdana, Julii

Aktualności

 

Konkurs fotograficzny - regulamin

Przedmiotem fotografii powinny być pozytywne i negatywne spostrzeżenia ekologiczne (na terenie powiatu kościerskiego).

 

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz razem z GOKSiR w Lipuszu

 

 1.  Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

 

 1. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.

 

 1. Cykl będzie traktowany jako jedna praca.

 

 1. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikowi konkursu

 

 1.  Technika wykonania prac jest dowolna.

 

 1. Zdjęcia wywołane(na papierze fotograficznym) o wymiarach 150 x 210 mm oraz na płycie CD/DVD w formacie jpg  wraz z pismem przewodnim należy dostarczyć do GOKSiR w Lipuszu, ul. Młyńska 12, 83-424 Lipusz. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

 

 1. W piśmie przewodnim dołączonym do zdjęć tradycyjnych wraz z  płytą, należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo należy zamieścić klauzulę: zrzekam się praw autorskich do fotografii przesłanych na konkurs fotograficzny na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz” wraz z datą i czytelnym podpisem z imieniem i nazwiskiem.

 

 1. Zdjęcia należy nadsyłać do 27.05.2010 r. do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.05.2010 r.

 

 1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 

 1. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

 

 1. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.lipusz.org oraz www.goksir.eu.

 

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz oraz GOKSiR w Lipuszu.

 

 1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla 10 najlepszych fotografii.

 

 1. Nagrody zostaną wręczone laureatom dnia 29 maja 2010 r. podczas Kaszubskiej Biesiady Agroturystyczno- Ekologicznej w Lipuszu.

 

 1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania konkursu.

 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z późn. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia.

 

powrót

 
 
ostatnia modyfikacja: 21 maja 2010
derwi.pl
© Na kaszuby, Kaszuby noclegi - na-kaszuby.pl